top of page
herbs.PNG

CÁC BÀI THUỐC

Sau thời gian nghiên cứu, chúng tôi đã tổng hợp thành sách các bài thuốc dân gian dựa trên các kinh nghiệm do các bà, các cô ở xã Phụng Thượng chia sẻ. 

Ở thời điểm này, các bài thuốc hiện chỉ có bản tiếng Việt. 

Weekly Baskets
bottom of page